Przeciwko arogancji władz i bezmyślnemu niszczeniu przyrodyPotrzebujemy pomocy w propagowaniu idei, zbieraniu podpisów pod protestem, pomocy merytorycznej w dziedzinach poruszonych w proteście oraz każdej innej, którą jesteś w stanie zaoferować. Jeśli jesteś osobą dla której Zwierzyniec jest ważny, zachęcamy do włączenia się w akcję. Ma ona charakter ruchu społecznego, w której każda zaangażowana osoba i głos mają znaczenie. Weźmy nasze sprawy we własne ręce i wspólnie kształtjmy otaczającą nas rzeczywistość. Chronimy to co samo siebie chronić nie może, a jest dla nas Mieszkańców Białegostoku ogromnym skarbem.

Mieszkańcy Białegostoku zaniepokojeni losem rezerwatu przyrody Las Zwierzyniecki i Lasu Zwierzynieckiego

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
prezydent@um.bialystok.pl

PROTEST PRZECIWKO RADYKALNYM ZAŁOŻENIOM KONCEPCJI MODERNIZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWO-PIESZYCH NA TERENIE LASU ZWIERZYNIECKIEGO I REZERWATU PRZYRODY LAS ZWIERZYNIECKI ORAZ BRAKOWI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI, UŻYTKOWNIKAMI I ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ OCHRONĄ FAUNY I FLORY.

Nasz protest wynika z obserwacji następujących nieprawidłowości:

1. Firma STRADA Tadeusz Borowik wyłoniona w przetargu publicznym do wykonania projektu wg „Koncepcji prowadzenia ciągów pieszych i rowerowych na terenie Lasu Zwierzynieckiego” nie jest specjalistyczną pracownią projektowania architektury krajobrazu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wykazanie wykonania „co najmniej 2 usług na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę ulic lub dróg lub ciągów pieszo-rowerowych” (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego”; DOS-IV.271.87.2014 z dnia 28.08.2014; str. 4). W związku z tym mamy obawy, czy powstający aktualnie projekt jest wykonywany z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Obawiamy się, że może dojść do bezpowrotnego zniszczenia walorów tego unikalnego kompleksu leśnego. Pytamy: Czy dla tak unikalnego miejsca w mieście właściwe było w ogłoszonym przetargu, że „Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny”? Najniższa cena w tym przetargu – 108 855 zł, najwyższa – 325 950 zł.

2. Jesteśmy świadkami co najmniej dwóch nietrafionych dla Zwierzyńca inwestycji. Przykładem nieprzemyślanej ingerencji była budowa ulicy Zwierzynieckiej, która zmieniła stosunki wodne panujące w Lesie Zwierzynieckim na niekorzyść dla drzewostanu, czego skutkiem jest to, że dawniej wilgotny grądowy las teraz wysycha i wali się w nim mnóstwo drzew (załącznik 1). Po wybudowaniu nowej Zwierzynieckiej obniżył się poziom wód gruntowych i płaski system korzeniowy drzew nie sięga już wody. Obawiamy się, że niekompetentne wykonanie ścieżek może skutkować dalszą degradacją lasu. Kuriozalnym przedsięwzięciem była też budowa tzw. „Ścieżki Edukacyjnej”, składającej się z kilkunastu tablic na których znajdują się nieporadne, czarno-białe rysunki fauny i flory lasu. Wartość edukacyjna i estetyczna tego przedsięwzięcia – znikoma. Drewniane tablice umiejscowione bezpośrednio w gruncie bez kotew czy innego budowlanego mocowania powaliły się na grunt (zał. 2) i dziś z trudem można odnaleźć ich szczątki. Ale na pewno były tanie.

3. Zaobserwowaliśmy, że od około dwóch tygodni zaznaczane są drzewa do wycięcia, a z telefonicznej informacji, którą otrzymaliśmy w Departamencie Ochrony Środowiska, wynika, że projekt jest dopiero na etapie tworzenia (zał. 3). Najbardziej nas niepokoi, że zaznaczono już drzewa w Rezerwacie Las Zwierzyniecki, w którym realizacja ścieżek ma nastąpić dopiero w latach 2016-2017.

4. Przerażająca jest ilość drzew przeznaczonych do wycięcia, są wśród nich wspaniałe stare i zdrowe drzewa (zał. 4) . Chcieliśmy uzyskać informację, czy przeprowadzona została inwentaryzacja i ocena jakości drzewostanu i na jakiej podstawie przeznaczono te drzewa do wycięcia. Aktualnie obserwujemy w rezerwacie, że wytyczono ścieżki w linii prostej bez omijania dużych okazów drzew.

5. W Departamencie Ochrony Środowiska powiedziano nam, że do w/w projektu nie są przewidziane konsultacje społeczne natomiast informacja zamieszczona w internecie jest bardzo ogólnikowa. Z rysunku koncepcji zamieszczonego na stronie UM nie wynika, które ścieżki mają być piesze, a które rowerowe, jaka będzie szerokość ścieżek, z czego mają być wykonane. Uważamy, że powinniśmy mieć prawo do informacji o zamierzonej inwestycji jako mieszkańcy miasta i użytkownicy parku.

6. O ile nie podważamy sensu poprowadzenia ścieżek pieszo-rowerowych, które połączą odległe od siebie kampusy o tyle za karygodne uważamy poprowadzenie ścieżek w rezerwacie, na terenie którego odbywają się lęgi ptaków, mieszkają tu sójki, dzięcioły, kosy, sowy (załącznik 5), można spotkać sarny, dziki i rośnie roślinność chroniona. Z uwagi na dobro ptaków, roślinności i ludzi, którzy cenią sobie naturalne walory tego miejsca wnosimy o pozostawienie terenu Rezerwatu Las Zwierzyniecki w stanie obecnym. Uważamy, że w omawianej koncepcji powinny zostać uwzględnione potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, również miłośników natury. Las oplatają ścieżki rowerowe na ulicach 11 Listopada, Ciołkowskiego, Zwierzyniecka, swobodnie można tez jeździć lokalną ulicą Żwirki i Wigury. Natomiast leśne ścieżki w Rezerwacie użytkują głównie spacerowicze i biegający (bieganie po leśnym gruncie nie niszczy stawów). Dla wielu osób jest to jedyne miejsce dostępne do biegania.

7. Chcemy uzyskać dostęp do informacji, czy zostały wykonane niezbędne dla takiej inwestycji ekspertyzy odpowiednich instytucji dotyczące wpływu planowanych prac na ekosystem Rezerwatu i Lasu Zwierzynieckiego. Oczekujemy informacji w jakim stopniu wykonawcy projektu budowlanego zastosowali się do uwag ekspertów.